Communicatie­adviseur Programmatische Aanpak Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een unieke regeling waarmee Nederland werkt aan een sterke natuur in de Natura 2000-gebieden én ruimte maakt voor economische ontwikkeling. Het is een programma van het Rijk en de provincies, ontwikkeld in samenwerking met landbouworganisaties, VNO-NCW, natuurorganisaties en waterschappen. De vele stakeholders en de enorme belangen op individueel tot nationaal schaalniveau zorgen voor een uitdagende communicatieopgave.

De Heer & Co. aan de slag

In de ontwikkelfase van het beleid werkte De Heer & Co. samen met het beleidsteam van EZ aan de communicatiekoers en -middelen voor de PAS. Rode draden in de communicatie zijn de omslag in denken die met de PAS wordt gemaakt en de (bestuurlijke) gezamenlijkheid die onmisbaar is om de PAS te doen slagen.

We maakten de opzet en teksten voor de algemene PAS Wijzer en de folder De PAS voor bedrijven. Ook leverden we tekstbijdragen voor de website van de PAS. Voor de ‘interne’ communicatie met de circa 300 mensen uit het hele land die betrokken waren bij de ontwikkeling van de PAS produceerden we een projectnieuwsbrief. We stelden de PowerPoint-presentatie samen voor de twaalf provinciale informatiebijeenkomsten die werden gehouden voor de terinzagelegging van deze grote nieuwe regeling.